Kompetencijų ugdymas


VšĮ JR Consulting įgyvendina projektą "Kompetencijų ugdymas". Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814.

VšĮ JR Consulting įsteigta 2012 m. Įstaigos tikslai - teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims finansiniais, investiciniais ir socialiniais klausimais bei rengti ir įgyvendinti investicinius ir socialinius projektus. Pareiškėjas inicijavo projektą norėdamas padėti išspręsti galutinių naudos gavėjų problemą susijusią su žmogiškųjų išteklių kompetencijomis. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria galutiniai projekto naudos gavėjai ir kurias padės spręsti teikiamas projektas yra nepakankamai greitas reagavimas į sparčiai besikeičiančias rinkos tendencijas bei nepakankami resursai siekiant gilinti galutinių naudos gavėjų darbuotojų profesinius įgūdžius. Visi projekto galutiniai naudos gavėjai veikia regionuose ir yra mažos įmonės, todėl jiems labai aktualu kelti savo darbuotojų profesines kompetencijas. Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas suteiks profesinių žinių. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.